Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)
prodeje přes E-Shop
společnosti GENTOP Design s.r.o., Tuřanka 115/1222, 627 00 BRNO
IČO: 27716058, DIČ: CZ27716058


1. Základní ustanovení
Následující “Všeobecné obchodní podmínky” platí pro všechny dodávky, výkony a služby poskytované společností www.gentop.cz na území České republiky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností GENTOP Design s.r.o. (dále jen prodávající) a zákazníkem E-Shopu (dále jen kupující).

Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající mu ze z.č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, přičemž Prohlášení o shodě ve smyslu ustanovení § 13a tohoto zákona je k dispozici u výrobců.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaných softwarovým produktům, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je či je jinak upravovat a přetvářet. Každý kupující při registraci do evidence zákazníků v sekci Nemáte účet? Vytvořte jej! zadá uživatelské jméno (= mail zákazníka), který uvede v přihlášce k registraci jako kontaktní s tím, že se zavazuje držet jemu přidělené heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití. Zapomněl-li heslo, je možné přes “Zapomenuté heslo”, znova získat jiné heslo, případně se obrátit se s žádostí o nápravu na svého obchodníka – tj., kontaktní osobu prodávajícího.
Uzavřením nákupní objednávky na zboží mezi stranami dává kupující najevo svůj souhlas s Reklamačním řádem prodávajícího.

2. Bezpečnost a ochrana informací
Veškeré nakládání s osobními údaji na www.gentop.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
GENTOP Design s.r.o. mají provozovaný E-Shop www.gentop.cz respektuje a ochraňuje soukromí zákazníků. K nabídnutí služeb spojených s obchodováním na internetu je nutné znát některé osobní data nakupujících. Tyto soukromé údaje jsou přísně střeženy proti zneužití.
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní údaje. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Pro nakupování v našem internetovém obchodě je nutná Vaše registrace, bez které nebudete mít možnost dokončit obchodní transakci.
Fyzická osoba musí uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu. adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme ke komunikaci s Vámi, při realizaci a zúčtovávání Vaši platby. Právnické osoba, nebo podnikatel musí navíc uvést název firmy, IČO/DIČ, telefon. Tyto údaje nám umožňují provádět nezbytné účetní operace, včetně vystavování daňových dokladů a umožňují nám identifikaci platby převodem z účtu na účet. Pokud je shora uvedená adresa odlišná od adresy dodání, je nutné tuto jinou adresu také uvést. Firma PPL, se kterou spolupracujeme, dodá Vámi objednané zboží na Vámi určenou adresu místa ve sjednaný den. Abychom Vám ulehčili přihlašování, tak nemusíte při každé nové registraci opětovně uvádět Vaše osobní údaje. Údaje jsou již uloženy v naší databázi, která je přísně chráněna před zneužitím a Vy se přihlašujete už jen přes své přihlašovací jméno (emailová adresa) a heslo. Registrací zákazníka, žadatele o novinky a dalších jiných forem registrace souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Odhlášení registrace nebo úplné zrušení máte ve své registrační kartě. Pokud si to budete výslovně přát, tak po Vaši písemné žádosti bezprostředně po realizaci nákupu budou na data smazána z naší databáze. Údaje, jako třeba číslo účtu, které zadáváte při placení, v žádném případě neshromažďujeme a operujeme s nimi jen ve chvíli konkrétní finanční transakce či operace. Při nakupování v naši internetové prodejně jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné například k zajištění dodávek zboží a při reklamacích. Tyto údaje jsou opět ukládány a přísně a bezpečně střeženy v naší databázi. Používáním a nakupováním prostřednictvím E-Shopu www.gentop.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich údajů a údajů o Vašich nákupech. Pravidla týkající se zacházení s těmito informacemi jsou popsána výše v tomto dokumentu.
Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti přepravující zboží a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace.

3. Pracovní doba
Prodejna (Tuřanka 115/1222, 627 00 Brno): Po-Pa: 8:00 – 16:30
Elektronický obchod na www.gentop.cz: Trvale v provozu

4. Realizace objednávek
Objednávky jsou přijímány prostřednictvím elektronického obchodu, elektronickou poštou, telefonicky, běžnou poštou nebo osobně. Zboží je dodáváno na odběratelem požadované místo.
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod. V případě písemné formy a uvést následující údaje:
- jméno a příjmení nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího, kontaktní telefon a e-mail- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH- kód zboží dle ceníku- jednotkovou cenu- způsob odebrání a dopravy- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.
Prodávající na základě řádné objednávky e-mailem, nebo písemně, kupujícího vydá potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství i termín plnění dodávky. Kupující je oprávněn do 2 pracovního dne poté, co obdrží takové potvrzení objednávky, oznámit prodávajícímu písemně změnu objednávky, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka ve formě potvrzené prodávajícím považována smluvními stranami za závaznou a funguje současně i jako kupní smlouva. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit. Uzavřením nákupní objednávky na zboží mezi stranami a následným fyzickým převzetím zboží dává kupující najevo svůj souhlas s Reklamačním řádem prodávajícího.
Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit.

5. Expedice zboží:
Kupující je oprávněn zboží odebrat v sídle, skladu nebo provozovně prodávajícího nebo je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení. V takovém případě je prodávající povinen expedovat dodávku maximálně do 2 pracovních dnů (je-li zboží skladem), není-li dohodnuto jinak, ode dne, kdy mu bude kupujícím uhrazena vyfakturovaná kupní cena či záloha kupní ceny. Za den úhrady je považován den, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího. Místem plnění je sídlo, sklad, nebo provozovna prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází převzetím zboží kupujícím, popř. předáním zásilky zboží dopravci k přepravě ( § 610 Obch.z). Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky a/či neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla sjednaný kredit, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání závazků či uvolnění kreditu kupujícím. Po tuto dobu není prodávající v prodlení se splněním dodávky. O pozastavení dodávek je však povinen písemně informovat kupujícího. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodní případem, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu. Dodávky zboží jsou realizovány přepravní službou Geis po celé ČR do druhého dne po potvrzení objednávky prodávajícím a po úplném zaplacení zboží. Dle individuální dohody lze stanovit jiné dodací lhůty. Přepravu zboží zajišťuje prodávající a hradí kupující a to dle platného ceníku přepravného a doběrečného

Cena přepravného+mýtného bez DPH 20%
hmotnost objem ZÓNA 1 ZÓNA 2 ZÓNA 3+4
Brno stř.Morava ostatní
KG cbm jižní Morava stř. Čechy ČR
30 0,12 155 201 258
50 0,2 197 261 288
75 0,3 257 384 412
100 0,4 301 449 511
150 0,6 359 526 620
200 0,8 406 582 707
250 1 490 678 759
300 1,2 549 727 848
350 1,4 622 798 952
400 1,6 663 847 991
450 1,8 732 943 1093
500 2 819 1083 1200
600 2,4 891 1164 1331
700 2,8 939 1274 1462
800 3,2 1075 1385 1603
1000 4 1377 1656 1960
1500 6 1890 2109 2439
2000 8 2393 2762 3069
2500 10 2849 3853 4409
ZONA CHO EJP KVA BUD OLO HRK BRN OVA UST LIB
Modlenice (CHO) 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2
Ejpovice (EJP) 2 1 2 3 4 3 3 4 3 3
Karlovy Vary (KVA) 2 2 1 3 4 3 3 4 3 3
České Budějovice (BUD) 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3
Olomouc (OLO) 3 4 4 4 1 2 2 2 4 4
Hradec Králové (HRK) 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3
Brno (BRN) 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3
Ostrava (OVA) 3 4 4 4 2 3 3 1 4 4
Ústí n.Labem (UST) 2 3 3 3 4 3 3 4 1 2
Liberec (LIB) 2 3 3 3 4 3 3 4 2 1
Poznámky:
1) U zásilek zasílaných příjemci na dobírku ( COD ) se přepravné zvyšuje o 70,- Kč bez DPH 20%
2) Při hmotnosti zásilky nad 2500 kg je za každý další kilogram nad tuto hmotnost účtován paušálně tarif 1,16- Kč bez DPH.
cbm = kubíkmetr (objemový výpočet ceny přepravného v případě přepravy lehkých objemných předmětů)
příklad: lehké zboží např. polystyrén bude objemově zabírat 0,2 cbm=200 dcm3(litrů) o hmotnosti 10 kg, pak se účtuje
pro ZÓNU 1 cena 197,- Kč a ne cena 155,- Kč bez DPH 20%

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno okamžitě řešit s dopravcem (provést ihned zápis o stavu zásilky).
Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Přesto, že nemáme maloobchodní prodejnu, je možné ve vyjimečném případě OSOBNÍ ODBĚR zboží na centrále Tuřanka 115/1222, Brno.
Pak je potřeba předem s obchodníkem toto dohodnout. Po příchodu bude zákazníkovi v době 8,00-11,00 a 13,00-15,30 hod. vydáno zboží se všemi doklady do cca.1-2 hodin (dle aktuální vytíženosti pracovníků).
6. Obaly a balení zboží
Zboží musí být baleno obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutým nebo zvoleným podmínkám dodání zboží tak, aby zboží bylo chráněno před poškozením a zničením po celou dobu přepravy zboží, při zachování odpovídající odborné péče pracovníků prodávajícího, popř. dopravce.
Zboží může být zasláno v originálním obalu od výrobce na němž bude nalepen kromě adres plastový obal, obsahující obvykle fakturu, dodací list, záruční list a CZ návod na používání.

7. Platební podmínky
Cena zboží je stanovena dohodou stran v souladu se z.č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- platba v hotovosti při osobním odběru na provozovně
- platba předem bankovním převodem
- platba na dobírku

a) Zboží zůstává až do úplného uhrazení vystavené faktury majetkem prodávajícího.
b) V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
c) Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude mít vůči prodávajícímu finanční závazky po lhůtě splatnosti, mohou být údaje o kupujícím zveřejněny v databázi tzv. “neplatících zákazníků” na veřejně dostupném místě a tímto mu dává neodvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů resp. údajů o fyzické nebo právnické osobě ke zveřejnění v této databázi “neplatících zákazníků”. Výmaz z databáze “neplatících zákazníků” bude proveden po vyrovnání veškerých závazků vůči prodávajícímu.
d) V případech, kdy kupující odebere jednorázově zboží za více než 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) bez DPH, jde cena dopravy vč. doběrečného k tíži prodávajícího.
e) Dohodnou-li se smluvní strany jinak, je v ceně zboží zahrnuta cena obalu a cena dopravy.
f) Smluvní strany se dohodly, že datum zdanitelného plnění nastává dnem vystavení daňového dokladu.

8. Odstoupení od smlouvy (platí pouze pro koncové spotřebitele)
Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Odeslat dopis (nejlépe emailem na adresu gentop@gentop.czTato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
c) Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem,
III) na dodávku spotřebního zboží (jako např. zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. Na zboží pořízené na leasing či splátky.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

9. Storno poplatky
Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího (nevztahuje se na případy, kdy zákon stanoví jinak):
a) storno poplatek ve výši 30% kupní ceny objednaného zboží, nejméně však 500,- Kč bez DPH- kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 30% z ceny objednávky, nejméně však 500,- Kč bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme v definovaném termínu od spediční služby nebo od třetí strany, která měla provádět dohodnutou instalaci produktů, pokud se obě strany nedohodnou jinak
b) storno poplatek ve výši 30% kupní ceny objednaného zboží bez DPH
- kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 30% kupní ceny objednaného zboží bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové
c) storno poplatek ve výši 10% kupní ceny objednaného zboží, nejméně však výši 250,- Kč bez DPH
- při vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení a vrátí zboží v neporušeném obalu a zboží lze prodat jako nové, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

10. Informace o produktech
Informace o produktech v elektronickém obchodě prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Technické specifikace produktu se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

11. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí „Reklamačním řádem“ a „Záručními podmínkami“ prodávajícího
12. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10.10.2006. V neuvedených případech se řídí vztahy kupujícího a prodávajícího platným zněním Obchodního zákoníku pro právnické osoby a Občanského zákoníku pro fyzické osoby.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.gentop.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů

  • Respektujeme vaše soukromí.
  • Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje.
  • Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu.
  • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
  • Registrací zákazníka, žadatele o novinky a dalších jiných forem registrace souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky.
  • Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit v každé zasílané zprávě.
  • Odhlášení registrace oznamte prosím zprávou na gentop@gentop.cz. 

„Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším.“   Oscar Wilde                                                                     Odkazy